top of page
IMG_6526_edited.jpg

"Tuuks mun kaa
          leikkii?"

     

LEIKKI

Leikki on lapsen ensisijaista toimintaa ja siksi se on myös lasten toimintaterapian tärkein menetelmä. Leikkiä tutkimalla ja sitä soveltamalla pyritään lapsen valmiuksien kehittämiseen ja näin luomaan perusta elämän toiminnallisille rooleille sekä tasapainoiselle ja hyvälle minäkuvalle. Leikkiessään lapsi harjoittelee samalla sensomotorisia taitoja, omatoimisuustaitoja, oman toiminnan ohjailua, suunnittelua, tarkkaavuuden ylläpitämistä ja - jakamista sekä sosiaalisia vuorovaikutustaitoja.

Leikin kehitys sisältää eri vaiheita. Sensomotorisessa vaiheessa lapsi tutustuu kehoonsa, motoriset perusvalmiudet kehittyvät ja lapsi suhteuttaa kehon toimintaa suhteessa ympäristöön. Konstruktiivinen vaihe sisältää jo asioiden ja esineiden yhdistämistä. Lapsi tekee yksinkertaisia päätelmiä yritys-erehdys-tekniikalla. Sosiaalisen leikin vaiheessa lapsi leikkii vuorovaikutuksessa ikätovereidensa kanssa. Rinnakkaisleikki muuttuu vähitellen yhteisleikiksi. Tavaroita lainataan, leikissä vuorotellaan, jäljitellään muita, sovitaan yhteisistä säännöistä jne.

 

Leikkiä voidaan arvioida erilaisia menetelmiä käyttäen myös sen sisällön suhteen. Käytössä on useita erilaisia arviointimenetelmiä. Leikin arviointimenetelmä valitaan lapsen valmiuksien mukaan.

IMG_6505_edited.jpg
IMG_6548_edited.jpg
bottom of page